หน้าเว็บ

หน้าแรก

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

สังคมออนไลน์ (social Media) คืออะไร
                  Social Media คืออะไร
        สำหรับในยุคนี้ เราคงจะหลีกเลี่ยงหรือหนีคำว่า Social Media ไปไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็จะพบเห็นมันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหลายๆ คนก็อาจจะยังสงสัยว่า “Social Media” มันคืออะไรกันแน่ วันนี้เราจะมารู้จักความหมายของมันกันครับ
        คำว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน
        คำว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น
        ดังนั้นคำว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โ้ต้ตอบกันได้นั่นเอง
        พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรือคนเราที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน จากเดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า web application ซึ่งก็คือเว็บไซต์มีแอพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้าเว็บ
เว็บไซต์ ที่ให้บริการ Social Network หรือ Social Media

Google Group –  เว็บไซต์ในรูปแบบ Social Networking


 MySpace    – เว็บไซต์ในรูปแบบ Social NetworkingFacebook  – เว็บไซต์ในรูปแบบ Social Networking


YouTube  – เว็บไซต์ Social Networking และแชร์วิดีโอความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ให้การติดต่อสื่อสาร เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว การสื่อสารที่ เชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงทำให้ประชากรในโลก สามารถติดต่อสื่อสารและรับฟังข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก ได้ตลอดเวลาในอดีตมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษา สร้าง ตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนังถ้า ปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วมาก มีการพัฒนาอุปกรณ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย
 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบัน เช่น ช่วย พิมพ์รายงาน จัดรูปแบบได้สวย จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญได้มาก
 นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพเป็นเครื่องมือสำคัญของการทางานทุกด้าน ได้แก่ ด้าน การศึกษา พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้าน การเมืองและราชการ
การจัดการสารสนเทศ คือ
 - เก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล
แสดงผลลัพธ์
การทำสำเนา
 - การสื่อสารโทรคมนาคม
 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ ตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูลด้วย
 ข้อมูลกับสารสนเทศ ข้อมูลคือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสารสนเทศคือ สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อประโยชน์ให้ เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลาและอยู่ในรูปที่ใช้ได้

จุดประสงค์ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของเครือข่าย
2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย 
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของระบบเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล 
รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย